Privacy Policy

Privacyverklaring Plantada

Inhoud:

 • Over Plantada
 • Doeleinden verwerking
 • Rechten betrokkenen
 • Beveiliging van persoonsgegevens
 • Ontvangers
 • Verwerking buiten de EU
 • Bewaartermijnen persoonsgegevens
 • Profileren & Geautomatiseerde besluitvorming

Over Plantada

Plantada is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Plantada heeft geen functionaris voor gegevensbescherming, er hoeft geen functionaris aangewezen te worden op basis van artikel 37 lid 1 AVG. Plantada verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt (art 9 lid 1 AVG). Daarnaast worden er geen persoonsgegevens verwerkt betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (art 10 AVG), de verwerking wordt niet verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan (art 37 lid 1a AVG) en enkel verwerkt voor de benodigde doeleinden (art 37 lid 1b AVG). Hierdoor is een functionaris voor gegevensbescherming niet noodzakelijk.

Contactgegevens Plantada:

-Bedrijfsnaam: Plantada

-Kvk nummer: 76330567

-Telefoon: 0683623648

-Contact privacy gerelateerde vragen; info@plantada.nl

Doeleinden verwerking

Plantada verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen met Plantada (klantenservice)

Grondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Er worden hier enkele relevante gegevens gevraagd om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.

 • Het afhandelen van jouw betaling

Grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Hier worden enkel relevante en noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • Voor het afleveren van producten bij de klant

Grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Hier worden enkel relevante en noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt.

Rechten betrokkenen

Plantada neemt passende maatregelen opdat de betrokkene in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt. De informatie wordt schriftelijk of met andere middelen, met inbegrip van, indien dit passend is, elektronische middelen, verstrekt. Indien de betrokkene daarom verzoekt, kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is. Plantada dient alle verzoeken in behandeling te nemen (uiterlijk binnen 4 weken). Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan of weigeren gevolg te geven aan het verzoek mits dit aan te tonen is.

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en de informatie gemeld in artikel 15 lid 1a t/m h AVG.

 • Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht de onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen en deze aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 • Recht op gegevenswissing

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is in artikel 17 lid 1a t/m f AVG.

 • Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is in artikel 18 lid 1a t/m d AVG.

 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien er wordt voldaan aan artikel 20 lid 1a en 1b AVG.

 • Kennisgevingsplicht

De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16 en 17 lid 1 en artikel 18, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

 • Recht op bezwaar

Je kunt bezwaar maken van de bovenstaande verzoeken en deze indienen via e-mail; info@plantada.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de juiste betrokkene is gedaan vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart, dit ter bescherming van privacy. Plantada wil je er tevens op wijzen dat je een mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden enkel en alleen beheerd door Plantada. Deze worden bewaard in een eigen database voor bestellingen/administratie van Plantada. Gegevens worden niet gekopieerd of fysiek geprint. Daarnaast wordt er gewerkt met een SSL verbinding bij de website. Gegevens worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn/niet meer relevant zijn. Daarnaast doet Plantada er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Ontvangers

Plantada deelt persoonsgegevens niet met andere bedrijven, de enige andere ontvanger is PostNL. Dit om de bestellingen juist en tijdig te kunnen bezorgen bij de klant. Hiervoor worden echter alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt, zoals adresgegevens om de bestelling af te leveren.

Verwerking buiten de EU

Plantada verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Plantada bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Dit tenzij Plantada op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

 • Facturen

Facturen met betrekking tot Plantada worden maximaal 7 jaar bewaard, dit is de algemene bepaling voor facturen aangezien de belastingdienst tot 7 jaar inzicht moet kunnen hebben in facturen.

 • Persoonlijke gegevens

Niet langer dan 2 jaar, in die tijd zo lang als nodig om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren.

 • Overig

Niet langer dan 2 jaar, in die tijd zo lang als nodig om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren.

Profileren en Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats bij Plantada. Op de website wordt er gewerkt met cookies, hiervoor kunt u uw eigen voorkeuren voor aangeven en deze wel of niet selecteren.